Co wpływa na wzrost gospodarczy?

We współczesnym świecie innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego państw i regionów, a także rozwoju przedsiębiorstw.

Transfer technologii, będący misją działalności spółki TINES TTRail, ma służyć rozpowszechnianiu zaawansowanych i sprawdzonych w Europie Zachodniej i Środkowej rozwiązań technicznych, na obszarze krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Kluczowym wyznacznikiem dla naszych działań jest nie tylko transfer w rozumieniu procesów wytwarzania technologii budowlanych, a przede wszystkim przepływ innowacji, które obejmują procesy związane z produkcją, wdrażaniem, działalnością badawczo – rozwojową oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Wysoki poziom rozwoju rynków europejskich w zakresie technologii przeznaczonych dla budownictwa szynowego, pozwala przyjąć, że potrzeby modernizacyjne infrastruktury na rynkach wschodnich, można realizować poprzez dostarczanie partnerom handlowym TINES TTRail najnowszych osiągnięć technologicznych w obszarach: konstrukcji nawierzchni, przejazdów drogowo-kolejowych, systemów sterowania ruchem kolejowym, maszyn torowych, urządzeń pomiarowych, trakcji, systemów informacji pasażerskiej, a także materiałów do budowy peronów i dworców. Ofertę TINES TTRail wyróżnia szeroki zakres wsparcia sprzedaży poprzez działania Platformy Technologicznej – wewnętrznej organizacji, której celem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników badań naukowych, a także usługi doradcze i konsultingowe na poziomie międzynarodowym. Dzięki odpowiedniemu podejściu do organizacji rynku, potencjał transferu technologii w tym obszarze można określić jako nieograniczony.

Know-how na wyciągnięcie ręki

Platforma technologiczna R(ail)&D w obszarze infrastruktury szynowej skupia przedstawicieli europejskiego świata nauki, realizujących prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie szeroko pojętego transportu szynowego. Są to głównie profesorowie uczelni technicznych, zajmujący się takimi obszarami infrastruktury kolejowej jak: drogi szynowe, kolejowe obiekty inżynieryjne, automatyka i srk, energetyka, informatyka.

Członkowie platformy wspierają spółkę w wyborze, badaniach, wdrożeniach i transferze wysoko rozwiniętych technologii kolejowych z krajów zachodnich na rynki wschodnie, będące podstawowym obszarem działalności TTRail. Działalność członków platformy R(ail)&D obejmuje m.in. stałą kwerendę w poszukiwaniu nowych technologii, wykonywanie badań nowej technologii, koniecznych do jej weryfikacji przed wprowadzeniem na rynek docelowy, nadzór nad transferem technologii, współuczestnictwo w procesie certyfikacji, wspomaganie spółki w opracowywaniu wniosków na granty naukowo-badawcze, wykonywanie indywidualnych konsultacji i opinii oraz reprezentację spółki w pracach organizacji, stowarzyszeń i/lub konsorcjów naukowych. Działalność platformy technologicznej R(ail)&D zapewnia spółce i jej klientom stały dostęp do najbardziej innowacyjnych technologii, wdrażanych w sektorze infrastruktury szynowej na całym świecie.

Rozwój budownictwa w rękach młodych inżynierów

W krajach Europy Centralnej, Wschodniej oraz na rynkach WNP, obserwujemy wzrost znaczenia sektora budowlanego i dokonujący się w nim postęp, pociągający za sobą rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej zaawansowane technologicznie materiały budowlane. Ożywienie w segmencie budowlanym jest wynikiem przeznaczenia znacznej puli środków finansowych na modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury transportowej.

Zależności te powodują oczekiwania rynku na adekwatne do potrzeb przygotowanie młodej kadry pracowników. Zwiększenie zainteresowania wśród współczesnego pokolenia branżą techniczną, wynika nie tylko z przyczyn ekonomicznych czy prestiżu zawodu inżyniera, a pasji uczestnictwa w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury dla przyszłych pokoleń. Rozwój budownictwa nierozerwalnie wiąże się z postępem technologii i materiałów z zakresu chemii budowlanej. Każdego inżyniera, niezależnie od miejsca jego pracy, niezależnie od etapu realizacji inwestycji, interesuje jak zastosowane technologie wpływają na różnego typu konstrukcje i obiekty budowlane, ich eksploatację i bezpośrednio bezpieczeństwo użytkowników. Uczestnicy procesów badawczych poznają korzyści z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podejmując pasjonującą ścieżkę odkrywania nowych możliwości innowacyjnych rozwiązań. Jestem przekonana, że niezależnie od zajmowanego stanowiska lub obranej ścieżki kariery zawodowej, nowoczesne technologie są i zawsze będą atrakcyjne dla każdego inżyniera.