Grupa TINES wyróżniona przez Wiceprezesa Rady Ministrów

8 października Podsekretarz stanu, p. Andrzej Dycha, w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, p. Janusza Piechocińskiego, przekazał Prezesowi Zarządu TINES Capital Group, p. Tomaszowi Szubie, wyrazy uznania za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym. W Expo-Łódź podczas uroczystości, poprzedzającej 4. Kongres Kolejowy, został wręczony list gratulacyjny.

Grupa TINES jest producentem nowoczesnych technologii, które znajdują zastosowanie w segmencie inżynieryjnym i przemysłowym, w budowie i modernizacji nawierzchni szynowej. W skład grupy wchodzą spółki, zlokalizowane w Polsce, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i Białorusi.

W wyżej wymienionych krajach znalazły zastosowanie systemy konstrukcji nawierzchni bezpodsypkowych, dostarczane przez TINES dla kolei i szynowego transportu miejskiego. Wśród ostatnich przedsięwzięć warto wymienić linie warszawskiego i ałmatyńskiego metra oraz inne innowacyjne projekty w zakresie transportu miejskiego. Liczne osiągnięcia w obszarze europejskiej infrastruktury szynowej uzupełniają realizacje na obiektach inżynieryjnych i użyteczności publicznej.

Zwrócenie uwagi p. Janusza Piechocińskiego na kreatywność, innowacyjność i budowanie polskiej marki za granicą przez TINES świadczy o tym, że ranga projektów, w których realizacji uczestniczy grupa, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Wytrzymałość i ekologia

Tendencje rozwoju nowych technologii chemii budowlanej pozostają od lat stabilne. Zawsze najważniejsze będzie spełnienie oczekiwań klientów oraz wymogów stawianych przez rynek, czyli niesłabnącą potrzebę opracowywania materiałów i technologii innowacyjnych, przede wszystkim w zakresie parametrów.

Mam na myśli głównie parametry wytrzymałościowe, a także trwałość proponowanych rozwiązań oraz cechy ułatwiające zastosowanie w praktyce. Coraz większego znaczenia nabiera projektowanie i stosowanie technologii zgodnych z zasadami ekologii i przyjaznych środowisku naturalnemu. Wchodzące w ich skład materiały są oparte w dużym stopniu na surowcach naturalnych, dających się łatwo przetworzyć w procesie recyklingu. Przykładem takiej „uniwersalnej” technologii, spełniającej wymagania i znajdującej zastosowanie prawie we wszystkich rodzajach konstrukcji budowlanych, są materiały kompozytowe oparte na włóknach węglowych, przeznaczone do wzmacniania konstrukcji. Produkowane przez TINES Megachemie taśmy z włókien węglowych NEOXEPLATE są od lat stosowane we wszystkich segmentach rynku: obiektach inżynieryjnych, infrastruktury komunikacyjnej, konstrukcjach przemysłowych, a także w budynkach użyteczności publicznej oraz budownictwie mieszkaniowym.

Kolej stawia na innowacje

Wprowadzenie nowoczesnych technologii w każdą dziedzinę gospodarki wymaga czasu, by przekonać użytkowników do przydatności, niezawodności, a przede wszystkim przewagi nad rozwiązaniami klasycznymi, których zalety i wady znamy z eksploatacji.

Dążenie do optymalizacji kosztów procesów utrzymaniowych powoduje, że zarządcy coraz odważniej sięgają po nowe technologie i wybierają te, które zagwarantują bezpieczne i trwałe użytkowanie przed długi okres czasu. Jestem przekonany, że jest to proces nieodwracalny. Bez zaawansowanych technologii nie możemy mówić o sprawnym systemie utrzymania i zarządzania infrastrukturą. Produkowane obecnie pojazdy szynowe tylko w połączeniu z nowoczesnymi elementami infrastruktury dróg szynowych są w stanie zwiększyć swoją precyzję i prędkość, a także zagwarantować bezpieczeństwo podróży. Świadomość postępu technologicznego wymusza działania, od których nie ma odwrotu. Chcąc spełnić rosnące oczekiwania pasażerów, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w infrastrukturę jest procesem nieuniknionym.

Know-how na wyciągnięcie ręki

Platforma technologiczna R(ail)&D w obszarze infrastruktury szynowej skupia przedstawicieli europejskiego świata nauki, realizujących prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie szeroko pojętego transportu szynowego. Są to głównie profesorowie uczelni technicznych, zajmujący się takimi obszarami infrastruktury kolejowej jak: drogi szynowe, kolejowe obiekty inżynieryjne, automatyka i srk, energetyka, informatyka.

Członkowie platformy wspierają spółkę w wyborze, badaniach, wdrożeniach i transferze wysoko rozwiniętych technologii kolejowych z krajów zachodnich na rynki wschodnie, będące podstawowym obszarem działalności TTRail. Działalność członków platformy R(ail)&D obejmuje m.in. stałą kwerendę w poszukiwaniu nowych technologii, wykonywanie badań nowej technologii, koniecznych do jej weryfikacji przed wprowadzeniem na rynek docelowy, nadzór nad transferem technologii, współuczestnictwo w procesie certyfikacji, wspomaganie spółki w opracowywaniu wniosków na granty naukowo-badawcze, wykonywanie indywidualnych konsultacji i opinii oraz reprezentację spółki w pracach organizacji, stowarzyszeń i/lub konsorcjów naukowych. Działalność platformy technologicznej R(ail)&D zapewnia spółce i jej klientom stały dostęp do najbardziej innowacyjnych technologii, wdrażanych w sektorze infrastruktury szynowej na całym świecie.